Dữ liệu biên mục

Thiết kế, chế tạo và kiểm tra các đặc tính điện của Transistor hiệu ứng trường (FET) sử dụng ống nano Carbon
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Hoàng, Hải Liêm
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 4 tr.
Từ khóa: Khoa học vật liệu ,Linh kiện nano ,Ống nano
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)