Dữ liệu biên mục

Data Structures and Algorithms with Python
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79469
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Lee, Kent D.; Hubbard, Steve
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 363 p.
Từ khóa: Data Structures, Algorithms, Python
Danh mục: Sách, Khoa học máy tính & Công nghệ thông tin, Khoa học & Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: 1. Python Programming 101 2. Computational Complexity 3. Recursion 4. Sequences 5. Sets and Maps 6. Trees 7. Graphs 8. Membership Structures 9. Heaps 10. Balanced Binary Search Trees 11. B Trees 12. Heuristic Search
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)