Dữ liệu biên mục

Business Ethics in the Social Context: Law, Profits, and the Evolving Moral Practice of Business
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 79466
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Newton, Lisa
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 100 p.
Từ khóa: Business Ethics, Law, Profits, Moral Practice
Danh mục: Đạo đức học, Nhân văn, Sách
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chapter 1. Can Business Be a Moral Enterprise? Chapter 2. Employee Rights and Responsibilities: The Internal Constituencies of Business Chapter 3. Customers, Community, and World: The External Constituencies of Business.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)