Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu về chứng minh tự động (Theorem Proving) trong CafeOBJ
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Tạ, Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 5 tr.
Từ khóa: Hệ thống đa tác tử, Ngôn ngữ lập trình, Phần mềm
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương 1: Giới thiệu. Chương 2: Tổng quan về ngôn ngữ CafeOBJ, kỹ thuật đặc tả và kiểm chứng phần mềm bằng phương pháp hình thức được sử dụng trong CafeOBJ. Chương 3: Đặc tả hệ thống đa tác tử và các thuộc tính. Chương 4: Mổ tả về phương pháp kiểm chứng hệ thống đa tác tử bằng ngôn ngữ CafeOBJ, với tư tưởng quy nạp, có thể kiểm chứng với không gian trạng thái là vô tận. Chương 5: Tóm tắt kết quả đạt được, kết luận, những hạn chế và hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)