Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu về chứng minh tự động (Theorem Proving) trong CafeOBJ
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Tạ, Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 5 tr.
Từ khóa: Hệ thống đa tác tử ,Ngôn ngữ lập trình ,Phần mềm
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)