Dữ liệu biên mục

Nursing theorists and their work (Eighth edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78097
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Elsevier
Tình trạng vật lý: 766 p.
Từ khóa: Nursing models, Nursing Theory, Models, Nursing
Danh mục: Điều dưỡng, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe, Sách
Môn học: (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: A classic in the field of nursing theory! This renowned textbook guides the reader through in-depth descriptions and analyses of 31 specific nursing theories - many reviewed and validated by the theorists themselves - in a logical, consistent chapter organization that makes information easy to follow. Its comprehensive and thorough approach, objective critiques, and clear writing style make it ideal for the study of theory at all levels of nursing. Twelve new chapters and updated material throughout this edition provide a wealth of information on the most current and cutting-edge ideas in nursing theory today.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)