Dữ liệu biên mục

Advanced Practice Nursing: Core Concepts For Professional Role Development
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78094
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 336 p.
Từ khóa: Nurse Practitioners, Primary care (Medicine), Nurse Clinicians, Nurse Anesthetists, Nurse Midwives, Nurse's Role
Danh mục: Điều dưỡng, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe, Sách
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Advanced Practice Nursing focuses not only on the care and management of patients, but also on how to meet the many challenges of the rapidly changing health care arena. Obtaining certification, navigating reimbursement, and translating research into practice are just a few of the challenges discussed.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng chuyên đề

Bình luận (0)