Dữ liệu biên mục

Effective Leadership and Management in Nursing (Eighth Edition)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 78047
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sullivan, Eleanor J.
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 370 p.
Từ khóa: Nursing services, Leadership
Danh mục: Công việc xã hội và chính sách xã hội, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe, Sách
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Extensively updated to reflect the latest changes in the healthcare system, this book will help both practicing and student nurses manage successfully in today's challenging, resource limited healthcare environments.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng chuyên đề

Bình luận (0)