Dữ liệu biên mục

Programming collective intelligence : building smart web 2.0 applications
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77975
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Segaran, Toby.
Thông tin xuất bản: O'Reilly
Tình trạng vật lý: 355 p.
Từ khóa: Công nghệ thông tin , Lập trình Internet , Khía cạnh xã hội , Tin học
Danh mục: Công việc xã hội và chính sách xã hội, Điều dưỡng, Nha khoa & Chăm sóc sức khỏe, Sách
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Introduction to collective intelligence Making recommendations Discovering groups Searching and ranking Optimization Document filtering Modeling with decision trees Building price models Advanced classification : kernel methods and SVMs Finding independent features Evolving intelligence Algorithm summary.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng chuyên đề

Bình luận (0)