Dữ liệu biên mục

Lý thuyết đồ thị: Lý thuyết - Bài tập - Trắc nghiệm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 77153
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Hoàng, Chí Thành
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 268 tr.
Từ khóa: Toán học, Giáo trình, Đồ thị
Danh mục: Sách, Toán & Thống kê, Toán học
Môn học: (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (11-KQT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Đồ thị và tính liên thông -- Hàm Grundy và tổng các đồ thị -- Các tập ổn định -- Chu số và sắc số -- Phép duyệt đồ thị -- Chu trình Euler và chu trình Hamilton...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)