Dữ liệu biên mục

Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp: Sách chuyên khảo
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 76021
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 298 tr.
Từ khóa: Doanh nghiệp , Trách nhiệm xã hội , Quản lý
Danh mục: Quản lý kinh doanh, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Sách
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này được cấu trúc gồm 3 phần, 9 chương với ý tưởng chủ đạo và xuyên suốt là vận dụng khoa học quản trị liên ngành vào việc thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong đó, phần đầu tập trung vào việc làm sáng tỏ nội hàm và sự phát triển trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, phần hai sẽ phần tích và đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại các quốc gia và doanh nghiệp trên thế giới, trong khi phẩn ba tập trung vào trình bày việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam. Cuốn sách cũng cung cấp các tình huống điển hình vể thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên thế giới và nghiên cứu tình huống tại 2 doanh nghiệp lớn của Việt Nam.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)