Dữ liệu biên mục

Ứng dụng tin học trong sinh học : sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu sinh học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75104
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Chu, Văn Mẫn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 265 tr.
Từ khóa: Microsoft Excel, Phần mềm, Sinh học
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Khoa học sự sống nói chung
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1 . Giới thiệu về Excel -- Chương 2 . Sử dụng bảng tính và hàm giải các bài toán sinh học…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)