Dữ liệu biên mục

Ứng dụng tin học trong sinh học : sử dụng Microsoft Excel for Windows trong nghiên cứu sinh học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 75104
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Chu, Văn Mẫn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 265 tr.
Từ khóa: Microsoft Excel, Phần mềm, Sinh học
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Khoa học sự sống nói chung
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Chương 1 . Giới thiệu về Excel -- Chương 2 . Sử dụng bảng tính và hàm giải các bài toán sinh học…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)