Dữ liệu biên mục

Pháp luật Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tiến trình hội nhập quốc tế
Loại tài liệu: Thesis
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Đỗ, Tuyết Hạnh
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật Quốc tế, Bảo vệ chủ quyền, Biển đảo, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Môn học:
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)