Dữ liệu biên mục

Pháp luật Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tiến trình hội nhập quốc tế
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Đỗ, Tuyết Hạnh
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: Luật Quốc tế ,Bảo vệ chủ quyền ,Biển đảo ,Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)