Dữ liệu biên mục

Sinh học đại cương
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003220
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền
Thông tin xuất bản: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 277 tr.
Từ khóa: Di truyền, Sinh học, Sinh thái học, Tiến hoá
Danh mục: Sách, (Sinh học)
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách gồm 5 phần: Phần mở đầu Sinh học và nhiệm vụ của sinh học; Phần I. Sinh học phân tử và sinh học tế bào; Phần II. Sinh học cơ thể; Phần III. Sinh thái học; Phần IV. Di truyền và tiến hóa
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)