Dữ liệu biên mục

Quy hoạch tuyến tính
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003092
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 148 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Bài toán đối ngẫu, Phương pháp đơn hình, Toán học ứng dụng
Danh mục: (Toán học và Thống kê), Sách
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình gồm 5 phần: 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính; 2. Phương pháp đơn hình; 3. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; ...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)