Dữ liệu biên mục

Tế bào học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000003060
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn: 229 tr.
Tình trạng vật lý: pdf
Từ khóa: Sinh học, Tế bào học
Danh mục: (Sinh học), Sách
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phần I. Tổ chức phân tử của tế bào Chương I. Thành phần hóa học của tế bào . Phần II. Cấu trúc và chức năng của tế bào Chương II. Tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn Chuơng III. Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất Chương IV. Tế bào chất và các bào quan Chương V. Nhân tế bào. Phần III. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở tế bào Chương VI. Năng lượng và chuyển hoá năng lượng ở tế bào Phần IV. Chu kỳ tế bào và sự sinh sản của tế bào Chương VIII. Chu kỳ tế bào Chương IX Sự phân bào Link nguồn
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)