Dữ liệu biên mục

Ứng dụng tin học trong sinh học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002920
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Chu, Văn Mẫn, 1952-
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 262 tr.
Từ khóa: Sinh học, Ứng dụng sinh học
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống nói chung
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (BIO2205) Thống kê sinh học
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Nội dung giáo trình gồm 7 chương: Chương 1. Giới thiệu về Microsoft Excel với những khái niệm cơ bản, những thủ thuật và thao tác với bảng tính Excel; Chương 2. Trình bày về ứng dụng bảng tính và các hàm để giải các bài toán sinh học; Chương 3. Trình bày về chế độ đồ thị và biểu đồ; Chương 4. Giới thiệu về chế độ in của Excel; Chương 5. Giới thiệu về các phương pháp xử lý thống kê số liệu nghiên cứu Sinh học ...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)