Dữ liệu biên mục

Cơ sở sinh học người
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000002417
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền; Chu, Văn Mẫn
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 316 tr.
Từ khóa: Cấu tạo cơ thể người, Sinh học người
Danh mục: Sách, (Y học và Sức khỏe)
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: iáo trình cơ sở sinh học người gồm 18 chương, nội dung của 16 chương đầu nhằm cung cấp những kiến thức về cấu tạo và hoạt động của cơ thể từ mức phân tử, tế bào, mô và cơ quan cũng như các vấn đề quan trọng trong sự di truyền người,di truyền quần thể người và tiến hóa người . Chương 17 và chương 18 đề cập đến sinh thái người và xã hội loài người,là một cấu thành không tách rời của một hệ tồn tại xã hội loài người,. Giáo trình mang đậm nét Cơ sở sinh học người có thể dùng cho các sinh viên
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)