Dữ liệu biên mục

Hóa kỹ thuật
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. :KHKT
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 358 tr.
Từ khóa: Hóa kỹ thuật, Hóa học, Kỹ thuật tách chất, Kỹ thuật vô cơ
Danh mục: (Kỹ thuật), Sách
Môn học:
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)