Dữ liệu biên mục

Hóa kỹ thuật
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. :KHKT
Số trang:
Tình trạng vật lý: 358 tr.
Từ khóa: Hóa kỹ thuật ,Hóa học ,Kỹ thuật tách chất ,Kỹ thuật vô cơ
Danh mục: 600 - Khoa học ứng dụng
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)