Dữ liệu biên mục

Quy hoạch tuyến tính
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng; Nguyễn, Đình Hóa
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 156 tr.
Từ khóa: Quy hoạch tuyến tính, Phương pháp, Thuật toán, Toán học
Danh mục: Thiên văn học
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình gồm 5 phần: 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính; 2. Phương pháp đơn hình; 3. Bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; ...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)