Dữ liệu biên mục

Quy hoạch tuyến tính
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Thắng,Nguyễn, Đình Hóa
Thông tin xuất bản: H. : ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý: 156 tr.
Từ khóa: Quy hoạch tuyến tính ,Phương pháp ,Thuật toán ,Toán học
Danh mục: 500 - Khoa học tự nhiên
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)