Dữ liệu biên mục

Chemical Engineering Fluid Mechanics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001562
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Darby, Ron; Chhabra, Raj P
Thông tin xuất bản: CRC Press
Tình trạng vật lý: 578
Từ khóa: LCSH, Chemical processes, Fluid mechanics
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chapter 1: Basic Concepts; Chapter 2: Dimensional Analysis and ScaleUp; Chapter 3: Fluid Properties in Perspective
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)