Dữ liệu biên mục

Chemical Engineering Fluid Mechanics
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Darby, Ron,Chhabra, Raj P
Thông tin xuất bản: CRC Press
Số trang:
Tình trạng vật lý: 578
Từ khóa: LCSH ,Chemical processes ,Fluid mechanics
Danh mục: 500 - Khoa học tự nhiên
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)