Dữ liệu biên mục

Modern Control Systems
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Dorf, Richard C; Bishop, Robert H
Thông tin xuất bản: Pearson
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 1111
Từ khóa: Engineering design, Control system design, Toolboxes
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học:
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)