Dữ liệu biên mục

Modern Control Systems
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Dorf, Richard C,Bishop, Robert H
Thông tin xuất bản: Pearson
Số trang:
Tình trạng vật lý: 1111
Từ khóa: Engineering design ,Control system design ,Toolboxes
Danh mục: 500 - Khoa học tự nhiên
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)