Dữ liệu biên mục

Hệ Mờ & Nơron trong kỹ thuật điều khiển
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền,Lại, Khắc Lãi
Thông tin xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Số trang:
Tình trạng vật lý: 170
Từ khóa: Điều khiển thông minh ,Trí tuệ nhân tạo ,Hệ Mờ- Nơron
Danh mục: 500 - Khoa học tự nhiên
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)