Dữ liệu biên mục

Hệ Mờ & Nơron trong kỹ thuật điều khiển
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001560
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Như Hiền; Lại, Khắc Lãi
Thông tin xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Tình trạng vật lý: 170
Từ khóa: Điều khiển thông minh, Trí tuệ nhân tạo, Hệ Mờ- Nơron
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương 1: Loogic Mờ; Chương 2: Điều khiển Mờ; Chương 3: Tổng quan về mạng Nơron
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)