Dữ liệu biên mục

Bài tập Hóa kỹ thuật - Tập 1
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Phạm, Hùng Việt
Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Số trang:
Tình trạng vật lý: 270 tr.
Từ khóa: Hóc học ,Hóa kỹ thuật
Danh mục: Hóa học
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)