Dữ liệu biên mục

Bài tập Hóa kỹ thuật - Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001539
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Phạm, Hùng Việt
Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Tình trạng vật lý: 270 tr.
Từ khóa: Hóc học, Hóa kỹ thuật
Danh mục: Hóa học, Sách
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình "Bài tập Hóa kỹ thuật" được chia làm hai phần chính: kỹ thuật tách chất và kỹ thuật tiến hành phản ứng hóa học. Phần "Bài tập kỹ thuật tách chất" bao gồm 4 chương: chưng cất, chiết lỏng lỏng, hấp thụ, lọc kỹ thuật. Phần "Bài tập kỹ thuật tiến hành phản ứng hóa học" bao gồm 6 chương: động học của phản ứng đồng thể, thiết bị phản ứng lý tưởng đơn giản, thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi, hệ thống các thiết bị phản ứng, thiết bị phản ứng quay vòng và phản ứng tự xúc tác,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)