Dữ liệu biên mục

Food Additives
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả:
Thông tin xuất bản: NY. : Marcel Dekker
Số trang:
Tình trạng vật lý: 953 p.
Từ khóa: Food
Danh mục: 600 - Khoa học ứng dụng
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)