Dữ liệu biên mục

Food Additives
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001537
Mã ngôn ngữ: En
Thông tin xuất bản: NY. : Marcel Dekker
Tình trạng vật lý: 953 p.
Từ khóa: Food
Danh mục: (Kỹ thuật), Sách
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chapter 1: Introduction to Food Additives; Chapter 2: Food Additive Intake Assessment; Chapter 3: Risks and Benefits of Food Additives; Chapter 4: Food Additives and Hypersensitivity; ...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)