Dữ liệu biên mục

Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001536
Mã ngôn ngữ: En
Thông tin xuất bản: OXFORD
Tình trạng vật lý: 738 p.
Từ khóa: Biochemistry, Molecular Biology, Dictionary
Danh mục: (Kỹ thuật), Sách
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Alphabetical order; Format of entries; Abbreviations; Appendices
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)