Dữ liệu biên mục

Phép tính vi phân và tích phân (Giải tích I, II) Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001532
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Cấn, Văn Tuất; Đậu, Thế Cấp
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 212 tr.
Từ khóa: Phép tính, Toán học, Vi phân, Tích phân
Danh mục: (Toán học và Thống kê), Sách
Năm xuất bản: 1995
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách trình bày hai phép tính cơ bản của Giải tích. Đó là phép tính vi phân và tích phân...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)