Dữ liệu biên mục

Vật lý và kỹ thuật màng mỏng
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001531
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Năng Định
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 246 tr.
Từ khóa: Vật lý, Kỹ thuật màng mỏng
Danh mục: Vật lý, Sách
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình gồm tám chương: Chương 1. Nhập môn vật lý và kỹ thuật màng mỏng; Chương 2. Động học chất khí; Chương 3. Hấp phụ và ngưng tụ; Chương 4. Vật lý và kỹ thuật chân không cao; Chương 5. Lý thuyết bốc bay chân không; Chương 6. Chế tạo màng mỏng bằng kỹ thuật chân không; Chương 7. Phương pháp phún xạ; Chương 8. Các phương pháp phân tích đặc trưng màng mỏng.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)