Dữ liệu biên mục

Toán nâng cao cho học sinh lớp 10 - Đại số
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Phan, Huy Khải
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 378 tr.
Từ khóa: Toán nâng cao, Đại số
Danh mục: Toán học và Thống kê
Môn học:
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn "Toán nâng cao cho học sinh lớp 10 - Đại số" các kiến thức của chương trình lớp 10 được sắp xếp theo 5 chương như sau: Chương 1. Hàm số và đồ thị; Chương 2. Bất đẳng thức; Chương 3. Phương trình và hệ phương trình không có tham số; Chương 4. Bất phương trình và hệ bất phương trình không có tham số; Chương 5. Phương trình và bất phương trình có tham số
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)