Dữ liệu biên mục

Phép tính vi phân và tích phân (Giải tích I,II) Tập II
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Cấn, Văn Tuất; Đậu, Thế Cấp
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 272 tr.
Từ khóa: Phép tính vi phân, Tích phân
Danh mục: Toán học và Thống kê
Môn học:
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Phép tính vi phân và tích phân (Giải tích I,II) Tập II gồm: Chương VI. Phép tính thích phân; Chương VII. Lý thuyết chuỗi hàm; Chương VIII. Tích phân bội; Chương IX. Tích phân phụ thuộc tham số
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)