Dữ liệu biên mục

Phép tính vi phân và tích phân (Giải tích I,II) Tập II
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Cấn, Văn Tuất,Đậu, Thế Cấp
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 272 tr.
Từ khóa: Phép tính vi phân ,Tích phân
Danh mục: Toán học và Thống kê
Năm xuất bản:
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)