Dữ liệu biên mục

Hệ phương trình và phương trình chứa căn thức
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Phạm, Văn Hùng,Nguyễn, Ngọc Thắng
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số trang:
Tình trạng vật lý: 205 tr.
Từ khóa: Hệ phương trình ,Căn thức ,Phương trình chứa căn thức ,Toán học
Danh mục: Toán học và Thống kê
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)