Dữ liệu biên mục

Nguyên tử và liên kết hóa học (từ lí thuyết đến ứng dụng)
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Đào, Đình Thức
Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Số trang:
Tình trạng vật lý: 471 tr.
Từ khóa: Nguyên tử ,Liên kết hóa học
Danh mục: Hóa học
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Những ấn phẩm cùng tác giả

Bình luận (0)