Dữ liệu biên mục

Hóa lí: Nguyên tử và liên kết hóa học (từ lí thuyết đến ứng dụng)
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Đào, Đình Thức
Thông tin xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Trích dẫn: 471 tr.
Tình trạng vật lý: PDF
Từ khóa: Nguyên tử, Liên kết hóa học
Danh mục: Thiên văn học
Môn học:
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình gồm 3 phần: - Nguyên tử: Cấu tạo và tính chất. - Phân tử: Liên kết, cấu tạo và tính chất. - Các hệ ngưng tụ: Liên kết cấu tạo và tính chất
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)