Dữ liệu biên mục

Chamical engineering fluid mechanics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000000942
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Darby, Ron
Thông tin xuất bản: NY. : Marcel Dekker
Tình trạng vật lý: 559 tr.
Từ khóa: Engineering, Fluid mechanics, Chamical engineering
Danh mục: (Hệ thống thông tin), Sách
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Basic concepts; Dimensional analysics and scaleup; fluid properties in perspective; fluid statics,...
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)