Dữ liệu biên mục

Chamical engineering fluid mechanics
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Darby, Ron
Thông tin xuất bản: NY. : Marcel Dekker
Số trang:
Tình trạng vật lý: 559 tr.
Từ khóa: Engineering ,Fluid mechanics ,Chamical engineering
Danh mục: khác
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)