Dữ liệu biên mục

Bài giảng tâm lý học văn hoá
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Lê, Đức Phúc
Thông tin xuất bản: H .: ĐHQGHN
Số trang:
Tình trạng vật lý: 158 tr.
Từ khóa: Bài giảng ,Tâm lý học văn hóa ,Tâm lý học xã hội
Danh mục: 300 - Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)