Dữ liệu biên mục

Bài giảng tâm lý học văn hoá
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Lê, Đức Phúc
Thông tin xuất bản: H .: ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 158 tr.
Từ khóa: Bài giảng, Tâm lý học văn hóa, Tâm lý học xã hội
Danh mục: Khoa học xã hội
Môn học:
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương 1 Những ván đề chung; Chương 2 Văn hoá và sự phát trién tâm lý của con người trong thời đại văn minh; Chương 3 Sự sáng tạo các giá trị văn hoá - tâm lý học khoa học và tâm lý học nghệ thuật; Chương 4 Sự truyền và tiếp nhận vãn hoá; Chương 5 Cách tiếp :ận văn hoá trong tâm lý học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)