Dữ liệu biên mục

Bài giảng y học cổ truyền. Tập 1
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 481 tr.
Từ khóa: Y học cổ truyền, Bài giảng
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương 1: Sơ lược lịch sử nền y học cổ truyền và chủ trương kết hợp chặt chẽ y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc, xây dựng nền y học Việt Nam của Đảng và chính phủ; Chương 2: Triết học phương Đông và ứng dụng trong y học; Chương 3: Tạng Phủ-Kinh lạc
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)