Dữ liệu biên mục

Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Trần, Thúy,Vũ, Nam
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Số trang:
Tình trạng vật lý: 92 tr.
Từ khóa: Mạch chẩn ,Thiệt chẩn
Danh mục: Xã hội học
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)