Dữ liệu biên mục

Châm cứu học. Tập 1: Sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyền
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả:
Thông tin xuất bản: H. : Y học
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 308 tr.
Từ khóa: Châm cứu học, Y học cổ truyền
Danh mục: Xã hội học
Môn học:
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Chương 1: Học thuyết kinh lạc; Chương 2: Phương pháp hào châm; Chương 3: Phương pháp châm cứu khác
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)