Dữ liệu biên mục

Définissions de co-similarité, à partir des marches aléatoires d’un graphe biparti
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: ĐÀO, Văn Sáng
Thông tin xuất bản:
Số trang:
Tình trạng vật lý:
Từ khóa: co- clustering ,Co-similarité ,marches aléatoires ,graphe biparti ,co-classification ,apprentissage automatique ,fouille de texte
Danh mục: Luận án, luận văn – Đại học quốc gia Hà Nội, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)