Dữ liệu biên mục

Incremental software architecture : a method for saving failing IT implementations
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Bell, Michael
Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey : Wiley
Số trang:
Tình trạng vật lý: xi, 260 pages ; 27 cm.
Từ khóa: Software failures ,Evolutionary programming (Computer science) ,Software architecture ,COMPUTERS / Desktop Applications / Project Management Software ,Lỗi phần mềm ,Cấu tạo phần mềm ,Chương trình tiên tiến (Khoa học máy tính)
Danh mục: 000 - Tin học, thông tin và TPTQ
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)