Dữ liệu biên mục

International Economics : Theory and Policy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000000796
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Krugman, Paul R.; Obstfeld, Maurice; Melitz, Marc J
Thông tin xuất bản: Boston : Pearson
Tình trạng vật lý: 785 p.
Từ khóa: International economic -- Theory and Policy, Kinh tế học quốc tế -- Học thuyết và chính sách
Danh mục: (Khoa học xã hội), Sách
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)