Dữ liệu biên mục

Operations management in the supply chain : decisions and cases
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000000794
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Schroeder, Roger G.; Goldstein, Susan Meyer
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin
Tình trạng vật lý: 501 p.
Từ khóa: Production management, Production management -- Case studies, Decision making, Quản lý sản xuất, Ra quyết định
Danh mục: (Kỹ thuật), Sách
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: PART ONE INTRODUCTION 1: Chapter 1: The Operations Function 2. Chapter 2 Operations and Supply Chain Strategy. Chapter 3 Product Design. PART TWO PROCESS DESIGN: Chapter 5 Service Process Design. Chapter 6 ProcessFlow Analysis. Chapter 7 Lean Thinking and Lean Systems. ....
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)