Dữ liệu biên mục

Operations management in the supply chain : decisions and cases
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: En
Tác giả: Schroeder, Roger G.; Goldstein, Susan Meyer
Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 501 p.
Từ khóa: Production management, Production management -- Case studies, Decision making, Quản lý sản xuất, Ra quyết định
Danh mục: (Kỹ thuật), Sách
Môn học:
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)