Dữ liệu biên mục

Agendas, alternatives, and public policies
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Kingdon, John W.
Thông tin xuất bản: Harlow, United Kingdom: Pearson
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: 235 p..
Từ khóa: Political planning -- United States, Policy sciences, Kế hoạch chính trị -- Mỹ, Chính trị học
Danh mục: CDS - Bài viết khác, (Khoa học xã hội), Sách
Môn học:
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)