Dữ liệu biên mục

Agendas, alternatives, and public policies
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000000792
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Kingdon, John W.
Thông tin xuất bản: Harlow, United Kingdom: Pearson
Tình trạng vật lý: 235 p..
Từ khóa: Political planning -- United States, Policy sciences, Kế hoạch chính trị -- Mỹ, Chính trị học
Danh mục: CDS - Bài viết khác, (Khoa học xã hội), Sách
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: CHAPTER 1. How Does an Idea’s Time Come?. CHAPTER 2. Participants on the Inside of Government.CHAPTER 3. Outside of Government, but Not Just Looking In.CHAPTER 4. Processes: Origins, Rationality, Incrementalism, and Garbage Cans.CHAPTER 5. Problems. CHAPTER 6. The Policy Primeval Soup.CHAPTER 7.The Political Stream. CHAPTER 8. The Policy Window, and joining the Streams.CHAF I ER 9. Wrapping Things Up. CHAPTER 10. Some Further Reflections
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)