Dữ liệu biên mục

Agendas, alternatives, and public policies
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ: Vi
Tác giả: Kingdon, John W.
Thông tin xuất bản: Harlow, United Kingdom: Pearson
Số trang:
Tình trạng vật lý: 235 p..
Từ khóa: Political planning -- United States ,Policy sciences ,Kế hoạch chính trị -- Mỹ ,Chính trị học
Danh mục: CDS - Bài viết khác, 300 - Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)