Dữ liệu biên mục

Does religious education work? A mutil-dimensional investigation
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: James C. Conroy
Thông tin xuất bản: London ; New York : Bloomsbury Academic
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Giáo dục tôn giáoPhương pháp luậnTriết học
Danh mục: Sách, 200 - Tôn giáo
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)