Dữ liệu biên mục

Văn học Nga trong nhà trường
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Biên soạn và tuyển chọn : Hà Thị Hòa
Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Văn học NgaNghiên cứu văn học
Danh mục: Sách, 800 - Văn học
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)