Dữ liệu biên mục

Learning to Live in the Knowledge Society
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: 'Michael Kendall, Brian Samways.
Thông tin xuất bản: H: Springer
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Computer Science
Danh mục: Sách, Điều dưỡng
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 375 p.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)