Dữ liệu biên mục

A Brief History of Computing
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Gerard O’Regan.
Thông tin xuất bản: Springer
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Computer Science
Danh mục: Sách, 000 - Tin học, thông tin và TPTQ
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Tải ứng dụng để xem sách phiên bản đầy đủ.

Bình luận (0)