Dữ liệu biên mục

Giáo trình triết học Mác - Lênin : \b dùng trong các trường đại học, cao đẳng
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thông tin xuất bản: Hà Nội :CTQG
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Giáo trìnhTriết học Mác-Lênin
Danh mục: Sách, 300 - Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2006
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)