Dữ liệu biên mục

Polymer dẫn và điốt phát quang hữu cơ
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Nguyễn Năng Định
Thông tin xuất bản: ĐHQGHN
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Polymer dẫnĐiốt phát quangHóa hữu cơ
Danh mục: Sách, Thiên văn học
Môn học:
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)