Dữ liệu biên mục

Metal Catalysts in Olefin Polymerization
Loại tài liệu: Tài liêụ
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Guan, Zhibin
Thông tin xuất bản: Springer
Số trang:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Chemistry and Materials Science
Danh mục: Sách, 500 - Khoa học tự nhiên
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)