Dữ liệu biên mục

Nanoparticles and Nanodevices in Biological Applications
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Zhiming M. Wang, Andreas Waag, Gregory Salamo, Naoki Kishimoto, Stefano Bellucci
Thông tin xuất bản: Springer
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Chemistry and Materials Science
Danh mục: Sách, Thiên văn học
Môn học:
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)