Dữ liệu biên mục

Organic Semiconductors in Sensor Applications
Loại tài liệu: Book
Mã ngôn ngữ:
Tác giả: Daniel A. BernardsGeorge G. Malliaras, Róisín M. Owens
Thông tin xuất bản: Springer
Trích dẫn:
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: PhysicsAstronomy
Danh mục: Sách, Thiên văn học
Môn học:
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 302 p.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng để xem đầy đủ tài liệu.

Bình luận (0)